Kieli toiminnan muotona


Bion: ”Sen sijaan, että kehittäisi (yhteistä) kieltä ajattelun välineenä, käyttää ryhmä olemassa olevaa kieltä eräänlaisena toiminnan muotona.” (Instead of developing language as a method of thought, the group uses an existing language as a mode of action.) – Learning from Experience, 1962. Kehittämispuhe, konsulttipuhe, laadunhallintapuhe toimintana – ei siis metatason kielellistä yhteisajattelua vaan ikään kuin itse toimintaa. ”Prosessikuvaus” on perusolettamustason teko.

Parinmuodostusperusolettamus: suunnitellaan parempaa tulevaisuutta jota ei vielä ole. Tehdään kaavioita ja laatukäsikirjoja jotta tulevaisuuteen piirtyisi kehityksen visio, sen sijaan että ratkottaisiin käsillä olevia ongelma, sen sijaan että kehityttäisiin nyt. Ja myös nämä: visio, tulevaisuuteen suuntautuminen, skenaariot, voivat olla parinmuodostustason toimintaa.

(Bionin ryhmäteorioista, perusolettamuksista enemmän esim. Kristin Mueller-Heaslipin blogikirjoitus. Auktoriteetimpaa tekstiäkin löytyy tietysti, ja helposti.)

,